(Ύδρευση-Αποχέτευση-Θέρμανση).

/(Ύδρευση-Αποχέτευση-Θέρμανση).